Obszary praktyk

Mając na uwadze zdobytą przez lata wiedzę oraz doświadczenie prawnicze Kancelaria Adwokacka Adwokata Dawida Figurskiego specjalizuje się zarówno w sprawach dotyczących sfery życia codziennego Klientów indywidualnych, jak i w sprawach szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych poniżej specjalizacji.

Doradztwo prawne, w tym opiniowanie i tworzenie umów handlowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, jak również prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz reprezentacja przedsiębiorców w sprawach przed Sądami gospodarczymi.
Reprezentacja oraz obsługa prawna spółek prawa handlowego w zakresie spraw rejestrowych, organizacji wewnętrznej spółek, ich tworzenia i likwidacji.
Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem i podziałem nieruchomości, w tym spraw związanych z nabywaniem nieruchomości od deweloperów.
Kompleksowa obsługa Wspólnot Mieszkaniowych pod kątem prawnym, w tym w szczególności w zakresie egzekucji zadłużenia wobec Wspólnoty, reprezentacji Wspólnot oraz jej członków w sprawach o uchylenie uchwał nieważnych, pomocy prawnej przy zawieranych przez Wspólnotę umowach handlowych.
Prowadzenie spraw związanych z procesem budowlanym przed organami administracji publicznej (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenie na użytkowanie) jak i w stosunkach pomiędzy podmiotami prawa cywilnego (projektowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, reprezentacja w sporach o wykonawstwo robót budowlanych, w tym w sprawach o odszkodowania i kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych).
Prowadzenie spraw podmiotów gospodarczych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prowadzenie spraw z zakresu upadłości konsumenckiej.
Reprezentacja Klientów przed Urzędami i innymi organami administracji publicznej, w tym w sprawach prowadzonych przez Urzędy i Izby Skarbowe oraz Urząd Kontroli Skarbowej.
Reprezentacja Klientów w sprawach należących do właściwości ZUS i KRUS, w tym w szczególności w sprawach z zakresu podlegania i wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne oraz wypłaty należnych od ZUS (KRUS) świadczeń (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne), a także w sprawach emerytalno-rentowych.
Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej (patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego).
Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe jak i szkody niemajątkowe wynikających m. in. ze szkód komunikacyjnych (wypadki komunikacyjne, ubezpieczenia OC) jak i szkód medycznych (błąd w sztuce lekarskiej) oraz z zakresu ubezpieczenia NNW oraz Na Życie.
Doradztwo prawne oraz reprezentacja Klientów w sprawach z zakresu prawa osobowego (o ubezwłasnowolnienie, sprawach stanu cywilnego), prawa rzeczowego (spory o własność, posiadanie, zniesienie współwłasności) oraz prawa zobowiązań (m.in. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy sprzedaży, umowy przewozu) a także stosunków konsumenckich (umowa sprzedaży konsumenckiej, klauzule niedozwolone, reprezentacja przed UOKiK).
Doradztwo prawne oraz reprezentacja Klientów w sprawach małżeńskich, w tym sprawach o rozwód lub separację oraz małżeńskich sprawach majątkowych (sprawy o rozdzielność majątkową, podział majątku wspólnego), jak również w sprawach z zakresu alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Doradztwo prawne oraz reprezentacja Klientów w sprawach testamentowych, o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, w sprawach o zachowek jak i o dział spadku pomiędzy spadkobiercami.
Prowadzenie obrony oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach przestępstw gospodarczych.

Dlaczego my

Kancelaria Adwokacka Adwokata Dawida Figurskiego ma bardzo wszechstronne kompetencje z zakresu prawa, dzięki czemu może sprawnie obsługiwać zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych

Zapewniamy pełną poufność wszelkich informacji uzyskanych w ramach świadczenia obsługi prawnej.